Search
× Search

Kurzy a školení Lodních novin

Prohlášení o ochraně soukromí

Zásady nakládání s osobními údaji


Kurzy a školení Lodních novin zpracovávají osobní údaje v souladu se zákony 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů), č. 127/2005 Sb. (o elektronických komunikacích), č. 480/2004 Sb. (o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Kurzy a školení Lodních novin nezpracovávají osobní údaje uživatelů jinak, než k zákonným účelům, či k účelům, se kterými poskytovatel údajů souhlasil. Data jsou zpracovávána jen v nezbytně nutném rozsahu, nejdéle po dobu stanovenou právními předpisy. Kurzy a školení Lodních novin mohou zpřístupnit osobní údaje třetím osobám jen tehdy, kdy jim to bude ukládat nebo umožňovat zákon, či jen se souhlasem uživatele. Své osobní údaje poskytujete webu Kurzy a školení Lodních novin dobrovolně.

Každý poskytovatel osobních údajů má právo na přístup ke svým datům a právo na jejich opravu. Každý poskytovatel údajů, zjistí-li, či se domnívá, že správce údajů provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého života subjektu údajů, či v rozporu se zákonem, může požádat správce o vysvětlení situace, nebo může požadovat odstranění vzniklého stavu. V případě, že je žádost oprávněná, správce údajů odstraní závadný stav. V případě, že správce údajů nevyhoví žádosti, může se poskytovatel údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Vznikla-li kvůli zpracování osobních údajů poskytovateli údajů jiná než majetková újma, postupuje se podle zvláštního zákona. Předáním informace o své e-mailové adrese udělujete Lodním novinám souhlas k zasílání obchodních sdělení Lodních novin elektronickými prostředky. To platí, není-li v podmínkách služby stanoveno jinak.

GDPR podmínky naleznete na stránce  GDPR: http://www.lodninoviny.cz/o_nas/gdpr

Na horu